Logo

  Sekondêre Skool: Akademie


Vakkeuses Gr 8 & 9


Verpligte Vakke

Bevorderingsvakke:

• Afrikaans Huistaal
• Engels Eerste addisionele taal
• Wiskunde
• Sosiale Studies: Geografie en Geskiedenis
• Algemene Wetenskap: Lewenswetenskap en Fisiese Wetenskap
• Ekonomiese Bestuurswetenskap: Rekeningkunde en Besigheidstudies


Nie-bevorderingsvakke:

• Rekenaargeletterdheid
• Lewensoriëntering


Keusevakke

Kies een van die volgende drie vakke as ‘n keusevak vir graad 8.


1.GASVRYHEIDSTUDIES
Windhoek Afrikaans Privaatskool

Gasvryheidstudies is ‘n vak wat uit voedselproduksie (sjefopleiding) en voedseldiens (kelnerwerk), sowel as hotelorganisasie en -bestuur bestaan. Die vak is ‘n lewensvaardigheidsvak met ‘n sterk praktiese komponent.


2.TEGNIESE TEKENINGE

Hierdie vak is ‘n suiwer tekenvak, waar die leerling ‘n interessante blik in die tegniese wêreld kry en waar hy/sy betrokke raak met die teken van ‘n wye spektrum van komponente. Tegniese tekeninge begin in graad 8 met ‘n inleiding tot tekentegnieke en -konstruksies en eindig in graad 12 met die volledige teken van masjienonderdele tot volledige huisplanne. Dit is die ideale vak om u kind voor te berei vir Ingenieurswese, Argitektuur en selfs net as Tekenaar.


3. DUITS

Die vak Duits is die eerste drie jaar daarop gerig om die leerlinge ‘n goeie basis te gee om die taal te praat. Aan die einde van Graad 8 kan leerlinge basiese gesprekke voer, skryf en lees. ‘n Leerling wat Duits neem, moet bereid wees om elke dag sy woordeskat te leer, gemotiveerd en passievol klas toe te kom.


Vakkeuses Gr 10,11 & 12


Verpligte Vakke

• Afrikaans Huistaal
• Lewensoriëntering


Keuse Vakke (Kies een uit elke groep)

1.• Engels Huistaal of
    •Engels 1ste Addisionele Taal


2.• Wiskunde of
    •Wiskunde Geletterdheid


3.•Rekeningkunde of
    •Geografie of
    •Duits


4. •Fisiese Wetenskap of
    •Besigheidstudies of
    •Gasvryheidstudies


5. •Lewenswetenskap of
    •Rekenaartoepassings-tegnologie of
    •Toerisme of
    •Ingenieursgrafika en –ontwerp


= 7 Vakke in Totaal


IEB


Independent Examination Board

Die IEB is 'n onafhanklike Suid-Afrikaanse Assesseringsliggaam wat eksamens in Engels en Afrikaans opstel in die Nasionale Senior Sertifikaat (Gr.12).

Hierdie eksamen word internasionaal erken en leerlinge wat in die verlede uitstekend gevaar het in hierdie eksamen, is al toegelaat tot puik tersiêre instellings soos o.a. Oxford, Cambridge, Harvard en Princeton, sowel as by Universiteit van Stellenbosch , Noordwes Universiteit (Potchefstroom) en Universiteit van Pretoria ,sonder enige addisionele vereistes soos bv A-vlak eksamens.

Indien u meer wil uitvind aangaande IEB, besoek gerus hulle webtuiste by

www.ieb.co.za.

Die datums vir implementering van die afneem van rekeningkunde en/of fisiese wetenskappe met wiskunde vanaf graad 10.

Die IEB het ’n Omsendbrief S1 (Circular S1) van 2016, gedateer 3 Maart 2016, van die Departement van Basiese Onderrig ontvang, waarin die datums gemeld word vir die implementering van wysings tot die beleid en regulaties wat met die Nasionale Kurrikulumverklaring Gr R-12 en Afneem, Administrasie en Bestuur van die Nasionale Seniorsertifikaat-eksamen verband hou. Die wysings is in die Regeringskennisgeving 1161, Staatskoerant No. 39435, 2015 gepubliseer.

Die relevante uittreksel van omsendbrief is volg:

2.2 Die Afneem van Wiskunde as ’n verplige vak met Rekeningkunde of Fisiese Wetenskappe as een van die hoofvakke. 2.2.1 Leerders wat Fisiese Wetenskappe en Rekeningkunde afneem as een of meer van hulle optioneel vakken wat uit Groep B in beleidsdokument, Nasionale Beleid met betrekking tot die Program- en Bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12 gekkies word, moet Wiskunde as ’n verpligte vak afneem wat uit Groep A in die zogenoemde beleidsdokument gekkies word.

2.2.2 Gegewe die feit dat die Omsendbrief S15 van 2015 op ’n tydstip uitgereikt is toe skoolplanne vir die 2016-jaar reeds gefinaliseerd was, is die uitvoeringsdatums as volg uitgestel:

2017 in Graad 10;

2018 in Graad 11; en

2019 in Graad 12.

2.2.3 Skole wat alreeds hierdie verandering met effe 2016 ingestel het, moet nie hulle vakkombinasies verander nie. Die uitstel word vergun om slokje tegemoet te kom war nie daartoe in staat was om hiertoe verandering n 2016 in te stel nie.

Treintjie Skool

Jaarbeplanner


  Like ons op Facebook

KONTAK ONS

W.A.P Tel: +264 (61) 244 219

Treintjie Skool Tel: +264 (61) 250 040

Faks:+264 (61) 238 664


Vonkpos:

wap@wap.edu.na

Posbus 86564, Eros, Windhoek, Namibië

Drakensbergstraat 5, Windhoek, Eros


Treintjie Skool